Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Sme spoločnosť Cognitio, s.r.o., zapísaná v obch. registri OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 91279/B, IČO 47364190, DIČ 2023836133. Prevádzkujeme túto webovú stránku https://www.ejadekankova.sk

Pri poskytovaní našich služieb a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Naše zásady ochrany osobných údajov sú vytvorené v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR a novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. 

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás prostredníctvom týchto poskytnutých osobných údajov s cieľom dohodnúť termín terapie v našich priestoroch prípadne s cieľom poskytnúť zodpovedanie Vašich dotazov či konzultáciu na vaše vyžiadanie tiež cez kontaktný formulár.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie.

II. Kto sa k údajom dostane

Vaše dáta zostanú len u nás, priamo z kontaktného formulára idú do našej mailovej schránky, my sa o nich staráme a vedieme ich evidenciu. Osobné údaje spracúvávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese ahoj@ejadekankova.sk alebo zavolajte na tel. č. 0907 225 651.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Tieto zásady sú účinné od 16. augusta 2022